Imam asy-Syafi'i rahimahullah (Wafat: 204H) menegaskan, “Tidak ada seorang pun melainkan ia wajib bermazhab dengan sunnah Rasulullah dan mengikutinya. Apa jua yang aku ucapkan atau tetapkan tentang sesuatu perkara (ushul), sedangkan ucapanku itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka yang diambil adalah sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dan demikianlah ucapanku (dengan mengikuti sabda Rasulullah).” (Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I’lam al-Muwaqq’in, 2/286)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Isnin, 10 September 2007

029 - SUNNAH BERHARI RAYA: SEKITAR PERSOALAN & TATACARA SOLAT 'IED AIDILFITRI (Part 4)

Hukum Solat Hari Raya

Berkata Ibn Taimiyah rahimahullah: Solat Hari Raya hukumnya fardu ‘ain bagi setiap individu sebagaimana ucapan Abu Hanifah (Lihat: Hasyiyah Ibnu Abidin. 2/166) dan selain beliau. Ia juga pendapat Imam Syafie dan salah satu dari pendapat mazhab Ahmad. (Lihat: Majmu Fatawa. 23/161) Pendapat yang menyatakan fardu kifayah tidak berasas. (Lihat: Majmu Fatawa. 23/161) Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah meninggalkannya walaupun sekali. Baginda memerintahkan semua manusia mengerjakannya, sehingga para wanita yang merdeka, para gadis pingitan dan wanita haid dianjurkan ke musalla. (Lihat: Al-Mau’idah al-Hasanah 42-43. Siddiq Hasan Khan Sailul Jarar. 1/315. Syaukani)


عَنْ اُمِّ عَطِيَّة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : اَمَرَنَارَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَخرِجَهُنَّ فِى الْفِطْرِ وَالضُّحَى : اَلْعَوَاتِقِ وَالْخَيْضِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَاَمَّ الْحَيْضِ فَيَعْتَتَزِلْنَ الصَّلاَة (وفِى لَفْظٍ) الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! اِحْدَانَا لاَ يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابِ ، قَالَ : لِتُلْبِسْهَا اُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا
“Ummi Atiyah berkata: Rasulullah memerintahkan kami mengeluarkan para wanita merdeka, yang haid dan gadis-gadis pingitan pada Hari Raya Idul Fitri dan Adha. (dilafaz lain) Keluar ke mussala (tanah lapang). Mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku berkata: Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak mempunyai jilbab? Baginda berkata: (suruh) agar saudaranya meminjamkan jilbabnya! (H/R Bukhari 324, 351, 971, 974, 980, 981 dan 1652. Muslim. 980. Ahmad. 5/84-85. An-Nasaii. 3/180. Ibnu Majah. 1307 dan at-Turmizi 539)

Perintah di hadis ini menunjukkan perintah yang wajib, kerana diwajibkan ke musalla bermaksud diwajibkan bersolat Hari Raya. Maka dengan demikian solat Hari Raya hukumnya wajib ‘ain, atau yang lebih rajih hukumnya adalah wajib dan bukan sekadar sunnah. (Lihat: Tamamul Minnah. Hlm. 344. Nasruddin al-Albani)

Solat Hari Raya Menggantikan Solat Jumaat

Dalil yang menunjukkan wajibnya ialah solat Hari Raya dapat menggugurkan kewajipan solat Jumaat apabila Hari Raya jatuh pada Jumaat. Nabi sallallahu ‘alihi wa-sallam bersabda:


اِجْتَمَعَ فِى يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ اَجْزَاَهُ مِنَ الْجُمَعَةِ وَانَّا مُجْمَعُوْنَ

“Telah berkumpul pada hari kamu ini dua hari Raya. Sesiapa telah (Bersolat Hari Raya), dia telah menyempurnakan dari solat Jumaat dan sesungguhnya kita telah dikumpulkan”. (H/R Abu Daud 1073. Ibnu Majah 1311. Al-Hakim 1/228. Al-Baihaqi 3/318. Ibnul Abdil Barr (dalam At-Tauhid) 10/272. Al-Khatib (dalam Tarikh Bahgdad) 3/129. Ibnul Qaiyyim (dalam al-Wahiyat). 1/473. Al-Faryabi (dalam Ahkamul Iedain) 150. Ibnul Jarud (dalam Al-Muntaqa) 302. Hadis sahih banyak syahidnya (lihat: Sawathi’ al-Qamarain fi Takhrij Ahadis Ahkamail Iedain), Musaid bin Sulaiman bin Rasyid. Hlm. 211)

Sesuatu yang tidak wajib tidak menggugurkan sesuatu yang wajib. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam berterusan mengerjakan solat Hari Raya secara berjamaah sejak disyariatkan sehinggalah wafat. (Lihat: Nailul Autar 3/382-383) Baginda menggandingkan perintahnya kepada manusia dengan terus menerus ini agar mereka keluar ke tanah lapang (musalla) untuk solat Hari Raya. (Lihat: (1). Nailul Autar. 3/282-283. (2). Majmu fatawa. 24/212. dan 23/161. (3). Ar-Raudah an-Nadiyah 1/142. (4). Tamamul Minnah, hlm. 344)

Seterusnya, pandangan akan wajibnya solat `Ied al-Fitri ini diperkuatkan lagi dengan hakikat bahawa solat `Ied ini dapat menggugurkan kewajipan solat Jumaat jika keduanya terjadi pada hari yang sama (Hari raya jatuh pada hari Jumaat). Hanya sesuatu yang wajib dapat mengugurkan kewajipan yang lain. – Inilah pendapat Syaikh Muhammad Nashiruddeen al-Albani rahimahullah di dalam Terjemah Tamamul Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah Karya Syaikh Sayyid Sabiq, (edisi terjemahan oleh Afifuddin Said, Maktabah Salafy Press, Gajah Mada 2002) jilid 2, ms. 103.

Dalil yang menunjukkan kewajipan solat Jumaat gugur sekiranya ianya serentak dengan hari `Ied adalah:

Dari Iyas bin Abi Ramlah al-Syami, dia berkata: "Aku pernah menyaksikan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang sedang bertanya kepada Zaid bin Arqam. Dia bertanya: "Apakah engkau menyaksikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghadiri dua Hari Raya (hari `Ied dan hari Jumaat) yang berkumpul dalam satu hari?" Dia menjawab: "Ya." Mu'awiyah bertanya: "Lalu apa yang baginda kerjakan?" Dia menjawab: "Baginda mengerjakan solat `Ied, kemudian baginda memberikan keringanan dalam hal (mengerjakan) solat Jumaat dan bersabda: "Barangsiapa yang ingin solat (Jumaat) maka hendaklah dia solat." (Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Kitab al-Sholah, hadis no: 904)

Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa (jilid 23, ms. 161) berkata:… oleh kerana itu, kami mentarjih (menguatkan) bahawa solat `Ied itu wajib bagi setiap individu muslim, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan lain-lainnya. Dan ini merupakan salah satu pendapat al-Syafi'i, dan ia merupakan salah satu dari dua pendapat di dalam mazhab Ahmad.

Melaksanakan Solat `Ied Di Musholla (Kawasan Lapang)

Mengerjakan solat `Ied al-Fithri di musholla merupakan satu amalan yang hampir tidak dilakukan di Malaysia melainkan beberapa kelompok kecil manusia yang benar-benar kuat berpegang kepada sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Apakah itu musholla dan apakah perbezaanya dengan masjid? Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata:

Adapun perbezaan di antara musholla dan masjid adalah bahawa musholla berada di tempat terbuka (seperti padang-pent.) sehingga khatib dapat melihat semua hadirin. Sedangkan masjid berada di dalam sebuah tempat (bangunan-pen) yang tertutup, sehingga terkadang seorang khatib hanya dapat melihat sebahagian sahaja para hadirin. Shalat `Ied disunnahkan untuk dilakukan di musholla, dan tidak dilakukan di masjid kecuali apabila di dalam keadaan darurat (seperti hujan, angin kencang dan lainnya-pen). (al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, jilid 5, ms.282)

Dalil yang menunjukkan disunnahkan untuk mengerjakan solat `Ied di musholla adalah sebuah hadis dari Abu Sa'id al-Khudri (radhiallahu 'anh), dia berkata: Pada hari `Ied al-Fithri dan `Ied al-Adha, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menuju musholla. Ketika itu yang pertama baginda lakukan adalah solat `Ied. (Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-`Iedaini, hadis no: 956)

Ketahuilah bahawa solat di Masjid Nabawi itu adalah 1000 kali lebih baik dari bersolat di masjid-masjid lain. Ini sebagaimana sabda baginda shallallahu 'alaihi wasallam: Solat di masjidku ini (iaitu Masjid Nabawi) adalah lebih baik dari seribu kali solat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram (di Mekah al-Mukarramah). (Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-Jamaah, hadis no: 1190)

Namun ternyata meskipun dengan keutamaan sebesar ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tetap memerintahkan para sahabat radhiallahu 'anhum untuk mendirikan solat `Ied al-Fithri di musholla. Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam al-Mughni (jilid 3, ms. 260) berkata:

Mengerjakan solat `Ied di musholla adalah sunnah, kerana dahulu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar ke tanah lapang dan meninggalkan masjidnya (iaitu Masjid Nabawi). Demikian pula para khulafa' al-Rasyidin. Dan ini merupakan kesepakatan kaum muslimim. Mereka telah sepakat di setiap zaman dan tempat untuk keluar ke tanah lapang ketika solat `Ied. (Dinukil dari artikel bertajuk Bimbingan Berhari Raya Idul Fithri yang disusun oleh Abu Sulaiman Aris S, ms. 40)

Tentang hikmah diselenggarakan solat `Ied di musholla, Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan telah berkata:

Sesungguhnya mengerjakan dua solat `Ied di tanah lapang (musholla) memiliki hikmah yang besar. Di antaranya adalah seluruh kaum muslimin setidaknya boleh berkumpul bersama dua kali selama setahun. Semua orang dari penjuru negeri berkumpul di sebuah tempat, baik lelaki, perempuan mahupun kanak-kanak. Mereka semua menghadap Allah dengan hati yang penuh konsentrasi, dikumpulkan dengan satu kalimat (kalimat tauhid), solat di belakang seorang imam, membaca takbir dan tahlil bersama dan berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Seakan-akan hati mereka terikat menjadi satu, merasa bahagia dan mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dengan demikian, Hari Raya benar-benar memiliki erti yang agung bagi mereka. (Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan, Koreksi Total Ritual Shalat, (edisi terjemahan oleh W. Djunaedi S, Pustaka Azzam, Jakarta 2001), ms. 394)

Menurut Syaikh Wahid Abdussalam pula: Para ulama' telah mengemukakan sejumlah hikmahnya:

1 - Berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat untuk menampakkan kejayaan kaum muslimin.

2 - Berkumpulnya kaum muslimin di tempat terbuka yang terlihat awal dan akhirnya disertai takbir dan tahlil, dapat menguatkan keimanan dan memantapkan keyakinan.

3 - Keluarnya kaum muslimin di satu tempat, dewasa dan kanak-kanak, laki-laki dan perempuan, adalah salah satu fenomena kegembiraan pada Hari Raya.

4 - Tercerai-berainya kaum muslimin di beberapa masjid pada hari yang diberkahi ini menyebabkan perselisihan hati dan tercerai-berainya kalimat.

5 - Kaum muslimin memakai pakaian baru dan berkumpul di satu tempat dengan bertakbir, bertahlil, solat dan mendengarkan nasihat (khutbah), adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah, Rabb semesta Alam yang berfirman:

“Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah (dengan bertakbir) kerana mendapat petunjuk-Nya, dan supaya kamu bersyukur.” (al-Baqarah (2): 185)

6 - Berkumpulnya kaum muslimim di dalam pemandangan yang disegani ini dapat menggentarkan para musuh agama dan membuat marah kaum kafir. - Syaikh Wahid Abdussalam Bali, 474 Kesalahan Dalam Akidah & Ibadah Beserta Koreksinya, ms. 298-299.

Oleh itu sewajarnya umat Islam di Malaysia berusaha untuk mengembalikan pengamalan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang semakin dipinggirkan ini.

Namun begitu janganlah disebabkan di Malaysia Solat `Ied al-Fithri tidak dilaksanakan di musholla maka ada yang beranggapan tidak perlu untuk menunaikan solat tersebut kerana menghindari amalan bid'ah. Insya Allah penulis akan membahaskan hukum solat `Ied al-Fithri di dalam risalah ini. Menunaikan solat `Ied al-Fithri di masjid adalah diperbolehkan oleh Imam al-Syafi'i rahimahullah sekiranya masjid tersebut mampu menampung seluruh penduduk di daerah tersebut. Imam al-Syafi'i berkata:

Jika sesebuah masjid di dalam sebuah daerah dapat menampung seluruh penduduk, maka menurutku mereka tidak perlu lagi pegi ke tanah lapang (untuk mengerjakan solat `Ied al-Fithri). Tetapi jika tidak dapat menampung seluruh penduduk, maka tidak dianjurkan melakukan solat `Ied di dalamnya. (Dinukil daripada Fathul Baari, jilid 5, ms. 283)

Dari fatwa Imam al-Syafi'i ini maka al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah telah membuat kesimpulan seperti berikut:

Dari sini dapat disimpulkan, bahawa permasalahan ini sangat bergantung kepada luas atau sempitnya sesuatu tempat, kerana diharapkan pada Hari Raya itu seluruh masyarakat dapat berkumpul di suatu tempat. Oleh kerana itu, jika hal itu dapat dilakukan di dalam masjid, maka melakukan solat `Ied di dalam masjid lebih utama daripada di tanah lapang. (al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, jilid 5, ms. 283)

Apa pun jua, mencontohi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah lebih utama kerana hadis-hadis baginda bersifat umum tanpa meletakkan sebarang syarat berkaitan keluasan atau kesempitan sesebuah masjid dalam menentukan tempat untuk di laksanakan solat `Ied al-Fithri. Wallahu'alam

Tatacara Solat `Ied

Waktu untuk mengerjakan solat `Ied adalah setelah terbitnya matahari setinggi tombak sehingga tergelincirnya matahari iaitu waktu dhuha. Disunnahkan untuk melewatkan solat `Ied agar memberikan kesempatan mereka yang belum menunaikan zakat fitrah untuk menyempurnakannya.

1 - Tidak ada solat sunat sebelum dan sesudah Solat `Ied. Dari Ibnu `Abbas bahawasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar pada `Ied al-Fithri kemudian solat dua rakaat dan tidak solat sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. (adis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-`Iedaini, hadis no: 989)

Hanya sahaja di Malaysia ini solat `Ied dikerjakan di masjid-masjid. Maka perlu untuk dilaksanakan solat Tahiyat al-Masjid kerana secara umumnya setiap kali seseorang masuk ke dalam masjid adalah disyari'atkan untuk dikerjakan solat sunat dua rakaat Tahiyat al-Masjid. Ini adalah sebagaimana sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam:

Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah dia rukuk (solat) dua rakaat sebelum duduk. (Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-Sholah, hadis no: 444)

2 - Tidak ada azan atau iqamah mahupun apa-apa ucapan sebelum solat `Ied. Dari Ibnu `Abbas radhiallahu 'anh: Bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan solat `Ied tanpa azan dan tanpa iqamah. (Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Kitab al-Sholah, hadis no: 968)

Namun untuk kemaslahatan umum, dibolehkan membuat pengumuman ringkas untuk memberi tahu para hadirin bahawa solat `Ied berjamaah akan bermula, agar mereka dapat bangun dan mula menyusun saf, lebih-lebih di tempat solat yang luas dimana kedudukan imam tidak dapat dilihat.

3 - Jumlah rakaat solat `Ied al-Fithri adalah dua. Dari bnu `Abbas radhiallahu 'anh dia berkata: Bahawasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar pada `Ied al-Fithri kemudian solat dua rakaat… (Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-`Iedaini, hadis no: 989)

4 - Terdapat tambahan takbir di dalam solat `Ied. Dari `Aisyah (radhiallahu 'anha), dia berkata: "Bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa bertakbir pada solat `Ied al-Fithri dan `Ied al-Adha, pada rakaat pertama tujuh kali takbir dan pada rakaat kedua lima kali takbir, selain dari dua takbir rukuk. - Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Kitab al-Sholah, hadis no: 970.

Ada pun tentang jumlah takbir secara keseluruhannya sebelum bacaan al-Fatihah, maka terdapat dua pendapat yang masyhur:

i - Untuk rakaat pertama lapan takbir, iaitu satu Takbiratul Ihram dan tujuh takbir kerana solat `Ied. 1 + 7 = 8. Untuk rakaat kedua enam takbir, iaitu satu takbir kerana memulai rakaat kedua dan lima takbir kerana solat `Ied. 1 + 5 = 6.

ii - Untuk rakaat pertama tujuh takbir, iaitu satu Takbiratul Ihram dan enam takbir solat `Ied. 1 + 6 = 7. Untuk rakaat kedua lima takbir, iaitu satu takbir kerana memulai rakaat kedua dan empat kali takbir solat `Ied. 1 + 4 = 5.

Kedua-dua pendapat termasuk dalam kategori perbezaan pendapat yang dibenarkan. Boleh memilih salah satu daripadanya atau yang lebih tepat, mengikuti takbir imam solat `Ied dalam pendapat yang dipilihnya.

5 - Tentang haruskah diangkat tangan atau tidak ketika takbir tersebut, menurut Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hassan: Tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahawa baginda mengangkat kedua tangannya ketika takbir pada solat `Ied (takbir pada rakaat pertama yang berjumlah tujuh kali dan pada rakaat kedua lima kali)… Hanya sahaja Ibnul Mundzir berkata: "Malik telah berkata bahawa di dalam masalah ini (iaitu angkat atau tidak tangan ketika takbir tersebut) tidak ada sunnah yang dianggap muktamad. Barangsiapa ingin mengangkat kedua tangannya pada waktu takbir tidak mengapa. Namun pendapat pertama (iaitu tidak mengangkat tangan) lebih aku sukai." (Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hassan, Total Koreksi Ritual Salat, ms. 395-396)

Oleh itu di dalam hal ini bolehlah kita memilih untuk mengangkat atau tidak tangan ketika takbir-takbir tersebut, namun yang lebih hampir kepada sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ialah dengan tidak mengangkatnya. Wallahu'alam.

6 - Mengenai bacaan di antara takbir-takbir tersebut maka Syaikh `Ali Hassan bin `Ali al-Halabi al-Atsari berkata: Tidak ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai doa tertentu yang dibaca di antara takbir-takbir solat `Ied, tetapi telah ditetapkan dari Ibnu Mas'ud radhiallahu 'anh bahawasanya dia berkata mengenai solat `Ied: "Di antara dua takbir dipanjatkan pujian kepada Allah 'Azza wa Jalla sekaligus sanjungan ke atasNya." (Syaikh `Ali Hassan bin `Ali al-Halabi al-Atsari, Meneladani Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam Dalam Berhari Raya, ms. 61)

Menurut Imam Ahmad dan Imam al-Syafi'i rahimahumallah sunat di antara dua takbir itu membaca zikir seperti:

"Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar". (Dinukil darpada kitab Fikih Sunnah, karya Syaikh Sayyid Sabiq (edisi terjemahan oleh Mahyuddin Syaf, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 1990) jilid 2, ms. 286)

7 - Tentang surah-surah yang dibacakan baginda shallallahu 'alaihi wasallam setelah membaca al-Fatihah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah telah berkata: Diriwayatkan secara sahih dari bacaan pertama surah Qaf dan surah al-Qamar dan bacaan kedua surah al-A'laa dan al-Ghaasyiah, dan hanya inilah riwayat yang sahih dari beliau tentang bacaan itu (iaitu pada solat `Ied). (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zaadul Ma'ad, ms. 49)

8 - Apabila seseorang tidak dapat turut serta untuk solat `Ied bersama secara berjemaah maka hendaklah dia solat dua rakaat secara sendiri. Di dalam Shahih al-Bukhari terdapat sebuah riwayat dari Atha' bahawa dia berkata:

Jika seseorang terlewatkan (tidak mendapatkan) solat Hari Raya, maka hendaklah dia solat dua rakaat. (Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-`Iedaini, Bab Apabila Seseorang Tidak Mendapatkan Solat `Ied, Maka Hendaklah Dia Melaksanakan Solat Dua Rakaat)

Khutbah `Ied Al-Fithri

Adalah disunnahkan untuk dilaksanakan khutbah sesudah mengerjakan solat `Ied al-Fithri. Dari Abu Sa'id al-Khudri (radhiallahu 'anh), dia berkata:

Pada hari `Ied al-Fithri dan `Ied al-Adha, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menuju musholla. Ketika itu yang pertama baginda lakukan adalah solat `Ied. Kemudian baginda berpusing dan menghadap jamaah yang sedang duduk di saf-saf mereka. Kemudian baginda memberikan nasihat, wasiat dan perintah kepada mereka. (Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-`Iedaini, hadis no: 956)

Ada pun cara memulakan khutbah, maka menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah:

Baginda memulakan khutbahnya dengan bacaan ‘Hamdallah’ dan tidak disebutkan di dalam satu hadis pun bahawa baginda memulai khutbah `Ied dengan takbir. Hanya sahaja Ibnu Majah (rahimahullah) menyebutkan di dalam Sunan-nya, bahawa Sa'd al-Qaradh (radhiallahu 'anh), salah seorang mu'adzin Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memperbanyakkan takbir di dalam khutbah `Ied. Sekiranya hadis ini benar, (Seolah-olah Ibnu al-Qayyim meragui
kualiti sanad hadis tersebut. Yang benar ia adalah dhaif, rujuk keterangan Syaikh `Ali Hassan bin `Ali al-Halabi al-Atsari dalam bukunya Meneladani Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam Dalam Berhari Raya, ms. 72. Bertakbir sempena `Ied al-Fithri berhenti dengan terdirinya solat `Ied al-Fithri) tetap hal itu tidak menunjukkan bahawa baginda memulai khutbah `Ied dengan takbir. Yang benar, baginda memulai semua khutbah dengan Hamdallah. (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zaadul Ma'ad, ms. 49)

Khutbah `Ied juga berbeza dengan khutbah Jumaat kerana ianya tidak dibahagikan menjadi dua khutbah dan khatib tidak perlu duduk di antara dua khutbah tersebut. Imam al-Nawawi rahimahullah telah berkata:

Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahawa dia mengatakan: "Disunnahkan berkhutbah pada Hari Raya dengan dua khutbah yang keduanya dipisahkan dengan duduk adalah dhai'f (lemah) lagi tidak bersambung. Tidak ada satu riwayat sahih pun yang menyebutkan dua khutbah. (Dinukil dari kitab 474 Kesalahan Dalam Akidah & Ibadah Beserta Koreksinya, karya Syaikh Wahid Abdussalam Bali, ms. 424)

Ini tidak lain menunjukkan sikap keterbukaan Imam al-Nawawi rahimahullah memandangkan pendapat ini sebenarnya bercanggah dengan pendapat Imam al-Syafi'i rahimahullah yang mengsunnahkan bagi imam memisahkan antara dua khutbahnya dengan duduk ketika solat `Ied. Inilah sikap yang sepatutnya kita ambil dalam bermazhab. Sekiranya terdapat hujjah yang lebih kukuh dari pendapat mazhab yang kita pegangi, maka sepatutnya kita meninggalkan pendapat tersebut dan mengikuti al-Qur'an dan hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sebenarnya Imam al-Syafi'i rahimahullah sendiri telah melarang kita untuk taksub terhadap pendapatnya. Menurut beliau:

Bila kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlainan dengan hadis Rasulullah, peganglah hadis Rasulullah itu dan tinggalkanlah pendapatku itu. (Diriwayatkan oleh Harawi di dalam Dzamm al-Kalam, al-Khatib di dalam Ihtijaj bi al-Syafi'i, Ibnu Asakir, al-Nawawi di dalam al-Majmu', al-Fullani, Ibnul Qayyim, Abu Nu'aim di dalam al-Hilyah dan Ibnu Hibban di dalam Shahihnya. Penulis nukil daripada buku Sifat Shalat Nabi karya Syaikh Muhammad Nashiruddeen al-Albani, ms. 58)

Para jemaah juga tidak diwajibkan untuk menghadiri khutbah `Ied ini. Oleh itu setelah selesai mengerjakan solat `Ied bagi seseorang yang tidak ingin turut serta untuk mendengar khutbah maka dia dibenarkan untuk meninggalkan majlis tersebut. Ini sebagaimana diriwayatkan dari `Abdullah bin al-Sa'ib (radhiallahu 'anh), dia berkata:

Aku pernah menghadiri solat `Ied bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ketika selesai solat baginda bersabda: "Sesungguhnya kami akan berkhutbah, barangsiapa ingin duduk untuk mendengarkan khutbah maka dipersilakan. Dan barangsiapa yang ingin pergi, maka dipersilakan untuk pergi. (Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Kitab al-Sholah, hadis no: 975)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga amat mengambil berat tentang perihal kaum wanita. Setelah selesai berkhutbah baginda akan menemui kaum wanita dan memberi nasihat khusus kepada mereka lalu menganjurkan mereka untuk banyak bersedekah. Dari Jabir bin `Abdullah radhiallahu 'anh dia berkata bahawa dia mendengar Atha' radhiallahu 'anh berkata:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri pada hari `Ied al-Fithri melakukan solat dan berkhutbah. Setelah selesai, baginda turun lalu menemui para wanita, baginda menasihati mereka seraya memegang tangan Bilal. Bilal membentangkan bajunya, dan para wanita menghulurkan sedekah mereka… (Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-`Iedaini, hadis no: 978)

Tiada Solat Qabliyah, Ba’diyah, Azan Atau Iqamah

Sebahagian kaum muslimin mengerjakan solat qabliyah sebelum menunaikan solat Hari Raya. Perbuatan ini adalah bid’ah, tiada contohnya dari Rasulullah, para sahabat dan tidak pernah dilakukan oleh para Salaf as-Soleh. Imam Ahmad berkata:


لَيْسَ قَبْلَ الْعِيْد ، وَلاَ بَعْدَهُ ، وَلاَصَلاَة قَط .

“Tidak ada solat sebelum solat Hari Raya dan tidak ada sesudahnya sama sekali”. (Lihat: Masail Imam Ahmad. 469)

Menurut Ibnu Qaiyyim rahimahullah:

“Tidak ada azan dan iqamah kerana baginda setibanya di musalla terus memulakan solat. Tidak ada seruan (الصلاة جامعة), kerana menurut sunnah tidak pernah dilakukan pekerjaan seperti itu”. (Lihat: (1). At-Tamhid. 10/243. (2). Zadul Ma’ad. 1/443.. Ibnul Qayyim)

Malah menurut mereka yang paling berhak menetapkannya dari golongan ulama bahawa perbuatan tersebut adalah bid’ah”. (Lihat: Subulus Salam 2/67)

Jelasnya Jabir radhiallahu ‘anhu telah berkata:


عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَيْنِ غَيْر مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ.

“Aku pernah solat dua hari Raya bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam lebih dari sekali atau dua kali, tidak pernah dikumandangkan azan atau iqamah”. (H/R Muslim 887. Abu Daud. 1148. Dan Turmizi. 532)


عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَاوَلاَ بَعْدَهَا.

“Dari Ibnu Abbas berkata: Nabi solat dua rakaat pada solat Idul Fitri, baginda tidak solat sebelumnya dan sesudahnya”. (H/R Bukhari.. 945, 989, 1364. Muslim 884. At-Turmizi 537. An-Nasaii 3/193. Ibn Majah 1291)

Tidak ada solat sunnah sebelum dan tidak pula sesudahnya. (Lihat: Fathul Bari 2/476. Ibn Hajar) Baginda dan para sahabat tidak pernah mengerjakan solat sunnah ketika sampai di tanah lapang (musalla) sebelum solat Hari Raya dan tidak pula sesudahnya. (Ibnul Qayyim mengambil hujjah ini dari hadis riwayat Bukhari, At-Turmizi, An-Nasaii dan Ibnu Majah)

Menurut Imam As-San’ani rahimahullah:

“Hadis ini merupakan dalil tidak disyariatkan azan atau iqamah dalam solat Hari Raya, kerana azan dan iqamah dalam solat Hari Raya adalah bid’ah”. (Lihat: Zadul Ma’ad 1/442. Ibnu Qayyim)

Berkata al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah:


وَالْحَاصِلُ ، اَنَّ الصَّلاَةَ الْعِيْد لَمْ يُثْبِتْ لَهَا سُنَّة قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ، خِلاَفًا لِمَنْ قَاسَهَا عَلَى الْجُمَعَةِ.

“Kesimpulannya, solat Hari Raya tidak pernah thabit adanya solat sunnah sebelumnya atau sesudahnya, berlainan dengan yang mengqiaskannya dengan solat Jumaat”. (Lihat: Fathul Bari 2/476)

Tertinggal Solat Hari Raya

Solat Hari Raya adalah fardu ‘ain sebagaimana wajibnya solat lima waktu. Begitulah menurut Imam al-Bukhari di dalam sahihnya pada bab:

“Apabila Seseorang Tertinggal Solat Hari Raya Hendaklah Diganti Dengan Solat Dua Rakaat”. (Lihat: Sahih Bukhari 1/134-135)

Maka dalam tajuk ini Imam Bukhari menjelaskan: “Apabila seseorang luput atau tertinggal solat Hari Raya, maka hendaklah digantikan dengan solat dua rakaat”.

Ibnu Hajar membahagikan kepada dua hukum:

Pertama: Diwajibkan menyusul (ke musalla walaupun) solat Hari Raya berjamaah sudah tertinggal, kerana itulah sahaja pilihannya.

Kedua: Solat yang tertinggal digantikan dengan dua rakaat. (Lihat: Fathul Bari 2/550)

Menurut Imam Malik rahimahullah:

“Setiap orang yang diwajibkan solat Hari Raya walalupun sendiri, sama ada lelaki atau perempuan, aku berpendapat agar bertakbir pada rakaat pertama tujuh kali sebelum membaca al-Fatihah dan lima kali pada rakaat kedua sebelum membaca al-fatihah”. (Lihat: Muwatha no 592 riwayat Abi Mus’ab) Orang yang terlambat solat Hari Raya hendaklah ia mengerjakan cara solat yang tata caranya mengikut sifat solat Hari Raya. (Lihat: Al-Mughni 2/212)

Berkata Waliullah ad-Dahwali rahimahullah:

“Menurut Imam syafie: Apabila seseorang tertinggal solat bersama imam, hendaklah solat dua rakaat supaya memperolehi keutamaan solat Hari Raya walaupun tidak dapat keutamaan solat berjamaah bersama imam”. (Lihat: Ahkamul al-Idain fi as-Sunnah al-Mutaharah. Hlm 28. Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid al-Halabi al-Athari)

Dengan kenyataan di atas, amat jelas bahawa solat Hari raya hukumnya wajib bagi lelaki dan wanita yang akil dan baligh.

3 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

Bila waktu solat hari raya?

Nawawi Bin Subandi berkata...

Menurut imam as-Syafi'e waktu available utk melaksananakan solat hari raya adalah di dalam waktu dhuha, iaitu tamat di waktu zuhur/gelincir matahari. namun, ada juga yang berhujjah menyatakan waktunya bermula seawal waktu dhuha sehinggalah tamat waktu asar pada hari 1 syawal tersebut.

wa Allahu a'lam...

Unknown berkata...

Kalau fardu ain..maka niatnya harus "fardu" lh..? Mcmana pulak dgn sembahyang Zohor.. Adakah ia juga diringankan..?